Trading & Supply

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących obrotu paliwami

 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495) wprowadziła zmiany między innymi w Prawie energetycznym.
Aktualnie przedsiębiorstwa energetyczne składają sprawozdania o tej samej treści do różnych organów administracji. Ustawodawca stwierdził, że takie rozwiązanie jest niekorzystne zarówno z perspektywy przedsiębiorcy jak i organów administracji. Stąd, zgodnie ze znowelizowaną treścią Prawa energetycznego, w szczególności art. 4ba, 43d, 43e, 43f, od dnia 1 lipca 2021 r. sprawozdania, o których mowa w: będą przesyłane wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE), który następnie przekaże zestawienia zbiorcze tych sprawozdań pozostałym organom (tj. ministrowi właściwemu ds. energii, ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, Prezesowi ARM).
 
Ponadto sprawozdania, o których mowa powyżej będą przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu obowiązanego do złożenia tych sprawozdań. Powyższy system teleinformatyczny ma być prowadzony przez URE. Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej - proponowany system teleinformatyczny miałby stanowić zalążek platformy paliwowej stanowiącej bazę danych dotyczących sektora paliwowego, która jest ujęta w Programie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
W kolejnych miesiącach powinny zostać również wydane akty wykonawcze, na podstawie których ustalone zostaną nowe wzory sprawozdań.
 
Pełny tekst ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej.
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI