Rodo

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1) Współadministratorami Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej umowy są:

a) spółka JEŻÓŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. J. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa, tel. +48 22 828 08 94, www.jezolkowski.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000933332, NIP 5252885064, dalej jako SPÓŁKA.

b) Radca prawny Piotr Jezółkowski – działający jako Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jeżółkowski ul. J. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa, dalej jako KANCELARIA, dalej łącznie zwani WSPÓŁADMINISTRATORAMI.

2) Podstawą przetwarzana są przepisy RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa o z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.).

3) Dane osobowe są przetwarzane przez WSPÓŁADMINISTRATÓW w następujących celach:

a) Świadczenie zamówionych usług na rzecz danej osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) Realizowanie innych praw i obowiązków mających charakter ustawowy, wynikających z relacji istniejących pomiędzy WSPÓŁADMINISTRATORAMI (lub jednym z nich) a daną osobą (art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. f RODO);

c) Kontakt z daną osobą która zgłasza się do jednego z WSPÓŁADMINISTRATORÓW i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

d) Gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez co najmniej jednego z WSPÓŁADMINISTRATORÓW, takich jak marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz pkt 47 Preambuły RODO).  

4) Dane nie będą ujawniane innym podmiotom bez zgody danej osoby, o ile obowiązek taki nie spoczywa na Spółce jako administratorze danych, niezależnie od jej woli, albo przekazanie danych jest niezbędne do dochodzenia praw lub obowiązków Spółki takich jak realizacja procedur przewidzianych obowiązującym prawem.

5) Dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych przez:  

    a) SPÓŁKĘ – zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Spółki zamieszczonej na stronie internetowej www.jezolkowski.pl

    b) KANCELARIĘ – zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Kancelarii zamieszczonej na stronie internetowej www.jezolkowski.pl

6) Umowa współadministrowania została zawarta między WSPÓŁADMINISTRATORAMI  ze względu na ścisłą współpracę przy świadczeniu usług obsługi prawnej.  

7) Zgodnie z umową między WSPÓŁADMINISTRATORAMI :  
a) WSPÓŁADMINISTRATORZY ponoszą wspólnie odpowiedzialność za realizację zasad przetwarzania danych osobowych, wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych, prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania.  

b) Piotr Jeżółkowski, jako pełniący wiodącą rolę w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych przez RODO, ponosi odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków informacyjnych, oraz realizację przysługujących praw zgodnie z odpowiednimi procedurami przyjętymi przez WSPÓŁADMINISTRATORÓW; zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamianie o naruszeniach.

c) Każdy z między WSPÓŁADMINISTRATORÓW może samodzielnie: przyjąć odpowiednie procedury realizacji wymogów RODO, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy; nadawać upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych Osobom Upoważnionym; powierzać przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Podmiotom Trzecim.

d) Niezależnie od odpowiedzialności Piotra Jeżółkowskiego w zakresie zapewnienia wykonywania przez Podmioty Danych przysługujących im praw, Podmioty Danych mogą wykonywać swoje prawa wobec obu WSPÓŁADMINISTRATORÓW.

e) Podmioty Danych mogą kontaktować się z dowolnym ze WSPÓŁADMINISTRATORÓW w sprawach związanych z RODO. WSPÓŁADMINISTRATORZY we własnym zakresie ustalą wszystkie istotne kwestie związane z wystąpieniem Podmiotu i udzieleniem satysfakcjonującej odpowiedzi kierowanej bezpośrednio do tego Podmiotu.

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI