Varia

Zmiany związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 r., poz. 1716, dalej: Ustawa), na podstawie której z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa właścicielami tych gruntów. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których przynajmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne, a przekształceniu podlegają również grunty zabudowane budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 
Przekształceniu towarzyszą opłaty roczne. Od dnia przekształcenia, co rok przez 20 lat, właściciel gruntu obowiązany jest uiszczać dotychczasowemu właścicielowi opłatę w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Właściciel gruntu w każdym momencie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Skarbowi Państwa zamiar uiszczenia jej jednorazowo w kwocie pozostającej do zapłaty. W takim przypadku ustawa przewiduje bonifikatę.
 
W przypadku gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić bonifikaty właścicielom, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty jednorazowej, na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku województwa.
 
Opłaty z tytułu przekształcenia, w przeciwieństwie do opłat za użytkowanie wieczyste, nie będą aktualizowane na podstawie wyceny gruntów. Waloryzacja opłaty może zostać dokonana na podstawie wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości, podstawą do waloryzacji opłaty będzie wskaźnik inflacyjny.
 
W przypadku właściciela gruntu będącego przedsiębiorcą w odniesieniu do nieruchomości użytkowanej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r., poz. 646), ma on 3 miesiące na zgłoszenie do właściwego organu chęci uiszczania opłat przez okres: Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wydawane jest ono przez właściwy organ z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej przez właściciela lokalu lub potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu przez właściciela gruntu, termin określony został na 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Pełny tekst Ustawy (tekst ujednolicony)zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI