Finanse

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

 
Dnia 1 grudnia 2020 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019, poz. 55, dalej: Ustawa)
 
Ustawa realizuje cel wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848, zgodnie z którym państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą na swoim terytorium co najmniej jeden rejestr, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych natychmiast po ich wszczęciu, a ponadto cel polskiego ustawodawcy, którym jest utworzenie jednego (wspólnego) rejestru – Krajowego Rejestru Zadłużonych (dalej: Rejestr), w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności.
 
Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego będzie możliwy przez Internet.
 
W Rejestrze ujawnione będą informacje o:
  1. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są albo były prowadzone postępowania:
  1. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 prawa upadłościowego;
  2. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono egzekucję sądową lub egzekucję administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  3. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Ustawodawca zakłada, że efektem Ustawy będzie między innymi zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do danych niewypłacalnych dłużników i akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu. Ponadto dostęp do szerokiego zakresu danych dotyczących toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma zwiększyć transparentności tych postępowań i usprawnić nadzór wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, czy syndykiem. Efektem powyższych ma być przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a w koncekwencji zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli.
 
Ustawa wprowadza ponadto szereg zmian w obowiązujących aktach prawnych , których celem jest coraz większa informatyzacja postępowań. Przykładem tego jest wprowadzenie obowiązku składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, wprowadzenie jako zasady dokonywania elektronicznych doręczeń, rezygnacja z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI