Trading & Supply

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. 2019, poz. 630, dalej: Ustawa)

 
Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy, jej celem jest sprawna, tj. bez konieczności przeprowadzania wieloletniego procesu przygotowania inwestycji, realizacja polityki w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę sieci przesyłowej produktów naftowych oraz zapewnienie niezakłóconego korzystania z istniejących obiektów.
 
Strategicznymi inwestycjami w sektorze naftowym, których realizacja ma odbywać się na zasadach określonych w Ustawie są:
  1. budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  2. budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi,
  3. budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  4. budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
 
Inwestorem realizującym określone w Ustawie inwestycje będzie spółka Skarbu Państwa - PERN S.A. z siedzibą w Płocku.
 
Ustawodawca przewidział szereg instrumentów prawnych w celu szybszego przeprowadzenia inwestycji, w tym w zakresie ingerencji w prawo własności i uzyskania prawa do władania nieruchomościami, na których zlokalizowane mają być inwestycje. Ustawa przewiduje między innymi, że:
  1. właściwy wojewoda będzie wydawał decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, która poza ustaleniem lokalizacji inwestycji określać będzie sposób jej prowadzenia,
  2. wojewoda zobowiązany będzie do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, po rygorem kary w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki,
  3. decyzja o ustaleniu lokalizacji jest jednocześnie decyzją wywłaszczeniową, tj. nieruchomości położone w granicach realizacji inwestycji z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa w dniu, w którym decyzja stała się ostateczna - przy jednoczesnym obowiązku zapłaty odszkodowania,
  4. procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (np. decyzji środowiskowej) oraz pozwolenia na budowę będą uproszczone i przyspieszone,
  5. inwestor będzie miał możliwość wejścia na teren nieruchomości osób trzecich w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji.
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI