Finanse

Kasy online – zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie – Prawo o miarach

 
W dniu 1 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia (Dz.U 2019, poz. 675, dalej: Ustawa zmieniająca).
 
Intencją ustawodawcy jest wprowadzenie obowiązku ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, tj. kas online. Kasy te mają umożliwić przesyłanie danych w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni z kas do Centralnego Repozytorium Kas. Jak można wyczytać z uzasadnienia projektu Ustawy zmieniającej zmiany ukierunkowane są na uszczelnienie systemu VAT poprzez wykorzystanie aktualnych, powszechnych rozwiązań technologicznych.
 
Pierwszą grupą podmiotów zobligowanych do stosowania kas online już od 1 stycznia 2020 są:
a) podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, oraz
b) podmioty dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
 
Podatnicy, w odniesieniu do których powstał obowiązek używania kas online i którzy dokonali ich zakupu mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ustawa zmieniająca przewiduje jednak możliwość korzystania z kas online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień nabycia przez wynajmującego lub leasingodawcę kasy te są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.
 
Ustawa zmieniająca, pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 300 zł, nakłada na podatników obowiązek poddawania kasy online obowiązkowym przeglądom technicznym przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Terminy i zakres tych przeglądów określone zostaną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów.
 
Pełny tekst Ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI