Kadry i Płace

Zmiana kodeksu pracy oraz wzoru świadectwa pracy

 
Dnia 7 września 2019 r. (z wyjątkiem) wejdzie w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1043, dalej: Ustawa zmieniająca).
 
Na podstawie Ustawy zmieniającej zmodyfikowana została treść art. 97 k.p., w ten sposób, że świadectwo pracy pracodawca obowiązany jest wydać w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a nie jak uprzednio „niezwłocznie”. Jedynie w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w dniu ustania stosunku pracy, świadectwo przesyła się pracownikowi w ciągu 7 dni od upływu powyższego terminu. Wydłużony został również termin wystąpienia przez pracownika do pracodawcy z wnioskiem o sprostowania świadectwa pracy, który uprzednio wynosił 7 dni, a po zmianie 14 dni. Ponadto w kodeksie wprost wskazano prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy oraz wprowadzono regulację uprawniającą pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. Zmodyfikowany został ponadto katalog wykroczeń pracodawcy określony w art. 282 k.p., skutkujących nałożeniem na pracodawcę kary grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Do tej pory grzywnie podlegał pracodawca, który nie wydał świadectwa pracy w ogóle, a według nowych przepisów podlega jej ten, kto nie wydał świadectwa pracy w terminie.
 
Inne zmiany wprowadzone Ustawą zmieniającą to między innymi modyfikacja definicji dyskryminacji (art. 113 k.p.) mająca na celu stworzenie otwartego katalogu przesłanek uznania danego zachowania za dyskryminację, czy też poszerzenie katalogu osób uprawnionych do dochodzenia odszkodowania za mobbing, również o osoby, które doznały mobbingu, ale nie rozwiązały z tego powodu umowy o pracę (art. 943 § 4 k.p.).
 
Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw pracy (Dz.U 2019, poz. 1197) zmieniony został wzór świadectwa pracy, w którym usunięte zostały imiona rodziców pracownika.
 
Pełny tekst Ustawy zmieniającej oraz Rozporządzenia zmieniającego wraz z nowym wzorem świadectwa pracy zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | prawnik / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI