Kadry i Płace

Zmiana w KPC wpływające na sprawy pracownicze

 
Dnia 4 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469, dalej: Ustawa zamieniająca). Od 7 listopada 2019 r. na mocy Ustawy zmieniającej zmianie ulegną między innymi art. 461 § 1 k.p.c. - regulujący właściwość miejscową sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i art. 4772 § 2 k.p.c. – regulujący kwestię dalszego zatrudniania pracownika.
 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem 461 § 1 k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Od 7 listopada 2019 r. znowelizowany przepis będzie nakazywał wniesienie powództwa w sprawie z zakresu prawa pracy przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana – tym samym z przepisu powyższego usuniętą część, która zezwalała na wniesienie powództwa do sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Powyższe należy mieć na uwadze przy formułowaniu pouczeń o prawie do odwołania się do sadu pracy.
 
Zgodnie natomiast ze znowelizowaną treścią art. 477² § 2 k.p.c., na wniosek pracownika na pracodawcę może zostać nałożony obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przed nowelizacją art. 477² § 2 k.p.c. przewidywał taką możliwość jedynie w sytuacji uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Powyższe, z uwagi na długotrwałość postępowań sądowych, oznaczało w praktyce, że obowiązek ten rzadko kiedy był orzekany. Orzeczenie dalszego zatrudniania jest fakultatywne, co oznacza, że im lepiej uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i uprawdopodobnione istnienie przesłanek jego złożenia pracownikowi, tym mniejsza szansa na nałożenie przez Sąd zobowiązania dalszego zatrudniania.
 
Pełny tekst Ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI