Varia

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

 
Dnia 7 listopada 2019 r. wejdzie w życie większość zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469, dalej: Ustawa zmieniająca). Jest to największa nowelizacja KPC ostatnich lat. Jak wskazuje ustawodawca, zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie i skrócenie czasu trwania postępowań, a także minimalizację nadużyć stron w procesie, skutkujących jego przewlekłością.
 
Podstawowe i warte odnotowania zmiany w KPC wskazane są poniżej.
  1. Zasadą będzie wydawanie przez sądy postanowień na posiedzeniach niejawnych.
  2. Wprowadzona zostanie zmiana w zakresie doręczeń pierwszych pism procesowych – co do zasady, jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w KPC, wówczas przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
  3. Sąd będzie mógł oddalić oczywiście bezzasadne powództwo bez doręczania pozwu pozwanemu i bez rozpoznania wniosków złożonych wraz z pozwem.
  4. Ograniczona zostanie możliwość zgłaszania zarzutu potrącenia - podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego. Zarzut potrącenia będzie można podnieść nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy wierzytelność stała się wymagalna.
  5. Wprowadzone zostały przepisy dotyczące organizacji postępowania, na mocy których m.in. odpowiedź na pozew będzie obowiązkiem pozwanego, sąd wyznaczy posiedzenie przygotowawcze, podczas którego będzie namawiał strony do zawarcia ugody, a jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć na posiedzeniu przygotowawczym sąd z udziałem stron sporządza plan rozprawy, w którym określa m.in. terminy posiedzeń, kolejność i termin przeprowadzenia dowód, termin zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku.
  6. Przewidziane zostały instrumenty do przeciwdziałania przewlekaniu postępowań – zakaz nadużywania prawa procesowego przez strony i zakaz składania wniosków o wyłączenie sędziego opartych wyłącznie na okolicznościach związanych z rozstrzygnięciem przez sąd o dowodach lub złożony po raz kolejny co do tego samego sędziego z powołaniem tych samych okoliczności. Ustawa zmieniająca przewiduje ponadto, że sąd stwierdzając nadużycie praw procesowych przez stronę może w orzeczeniu kończącym postępowanie nałożyć na nią grzywnę oraz obowiązek zwrotu kosztów w części większej niż wskazywałby wynik sprawy. Sąd może też na wniosek strony przeciwnej przyznać od strony nadużywającej prawa procesowego podwyższonych kosztów procesu odpowiednio do spowodowanego nadużyciem zwiększenia nakładu pracy na prowadzenie sprawy - nie więcej jednak niż dwukrotnie - oraz podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której nadużycie spowodowało zwłokę w rozpoznaniu sprawy, za czas odpowiadający tej zwłoce, przy czym stopa odsetek może być podwyższona nie więcej niż dwukrotnie.  
  7. Ustawa zmieniająca ponownie wprowadziła odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Przewiduje jednak, że na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. W nowym postępowaniu między innymi:
 
Pełny tekst Ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej ->
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI