Varia

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – m.in. zmiany w VAT, zmiany w zakresie zarządu sukcesyjnego i przyznanie niektórym przedsiębiorcom ochrony przewidzianej dla konsumentów

 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495) wprowadziła szereg zmian w różnych dziedzinach prawa, poprzez nowelizację 69 ustaw, co w ocenie legislatora ma ograniczyć nadmierne obciążenia przedsiębiorców oraz wygenerować po ich stronie oszczędności.

Jedną z podstawowych zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. jest objęcie przepisami o ochronie konsumentów osób fizycznych, które zawierają z innymi przedsiębiorcami umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego. Tacy przedsiębiorcy objęci będą ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu takiej zmiany ustawodawca wskazał, że samo wystawienie faktury za towar lub usługę "na firmę" było równoznaczne z uznaniem, że dokonano tego w ramach obrotu z udziałem obu podmiotów profesjonalnych, co stwarzało dysproporcje w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej. W praktyce bowiem choć przedsiębiorca kupił towar w ramach prowadzonej działalności, to nie ma wiedzy o jego właściwościach i nie mógł go zbadać – tj. nie jest w tym zakresie profesjonalistą.
 
Ponadto od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, której nowa nazwa będzie brzmiała „ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”. Jedną z głównych zmian jest dodanie rozdziału 7a, który na wzór obecnego rozdziału 7 ma umożliwiać przeniesienie decyzji administracyjnych nie tylko w razie śmierci przedsiębiorcy, ale również w razie zbycia przez niego przedsiębiorstwa na rzecz innej osoby, tj. nabycie na podstawie czynności prawnej inter vivos.
Ponadto okazało się, że nie tylko śmierć przedsiębiorcy stanowić może problem z zachowaniem ciągłości biznesu. Również śmierć małżonka przedsiębiorcy, który to małżonek nie jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, stwarzała problemy w zarządzie przedsiębiorstwem. Stąd w znowelizowanej ustawie uprowadzona została instytucja zarządu spadkiem w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, która ma być wykonywana przez tymczasowego przedstawiciela. Zasady powoływania tymczasowego przedstawiciela są tożsama do tych, według których powoływany jest zarządca sukcesyjny w razie śmierci przedsiębiorcy.
 
Od 1 lipca 2020 r. wejdzie natomiast w życie zmiana art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny będzie mógł rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, niezależnie od tego, czy dany podmiotów spełniać będzie warunki procedury uproszczonej lub jest tzw. upoważnionym przedsiębiorcą (AEO), jak ma to miejsce obecnie.
 

Pełny tekst ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej, a szczególne polecamy zapoznanie się z art. 1, art. 33, art. 55, art. 61, art. 66 ustawy zmieniającej
Magdalena LelongMagdalena Lelong | radca prawny / wspólnik

Pliki do pobrania

Kontakt

zapraszamy do współpracy

Jeżółkowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
Polska

biuro@jezolkowski.pl
tel. +48 22 828 08 94

NASI KLUCZOWI KLIENCI