Newsletter prawny

Trading & Supply

07-09-2016

Dnia 8 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2016 roku, poz. 1331; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy Zmieniającej, jej celem jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE.
 
Ustawa Zmieniająca obejmuje zakazem palenia wyrobów tytoniowych, również (poza dotychczas obowiązującymi zakazami) palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych (tj. spożycie substancji uwalnianych za pomocą takiego wyrobu) i palenie papierosów elektronicznych (tj. spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny), z wyjątkiem palarni i innych miejsc do tego wyznaczonych.
 
Po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej zakazane będzie także udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych (tj. naczyń z płynem zawierającym nikotynę, które można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego) osobom do lat osiemnastu. Konsekwencją rozszerzenia w/w zakazu, jest wprowadzenie regulacji zakazujących sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych w tych samych miejscach,  w których obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych (tj. na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, w automatach i w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych) oraz uprawniające sprzedawców do żądania, w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego te produkty, okazania dokumentu potwierdzającego wiek.
 
Przepisy Ustawy Zmieniającej określają szczegółowe wymagania, jakie muszą spełniać opakowania jednostkowe papierosów. Zgodnie z Ustawą Zmieniającą - powinny one mieć kształt prostopadłościanu, a w przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów – prostopadłościanu, walca lub formę torebki. Opakowanie jednostkowe papierosów powinno zawierać co najmniej 20 papierosów, a opakowanie jednostkowe tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów – co najmniej 30 g tytoniu.
 
Zgodnie z Ustawą Zmieniającą, zabronione będzie wprowadzanie do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych:
 1. o aromacie charakterystycznym, tj. wyraźnie wyczuwalnym zapachu lub smaku innym niż zapach lub smak tytoniu (z wyjątkiem papierosów mentolowych, na które ustanowiono okres przejściowy do 20 maja 2020 r.);
 2. zawierających dodatki, w tym takie ich ilości lub stężenia, które zwiększają znacznie lub w wymiernym stopniu właściwości uzależniające, toksyczność lub właściwości CMR (tj. właściwości rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość człowieka) wyrobu tytoniowego na etapie spożycia.
Ponadto, zabronione będzie wprowadzanie do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych zawierających:
 1. witaminy lub inne dodatki, które stwarzają wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia lub wiąże się z nim zmniejszone zagrożenie dla zdrowia;
 2. kofeinę lub taurynę, lub inne dodatki i związki pobudzające kojarzone z energią i witalnością;
 3. dodatki mające właściwości barwiące dla wydzielanych substancji;
 4. dodatki, które ułatwiają inhalację lub absorpcję nikotyny – w przypadku wyrobów tytoniowych do palenia;
 5. dodatki, które w formie niespalonej mają właściwości CMR;
 6. środki aromatyzujące w jakichkolwiek ich komponentach, takich jak filtry, papier, opakowania i kapsułki, oraz nadawanie wyrobom tytoniowym właściwości technicznych, które pozwalają na zmianę zapachu lub smaku danych wyrobów tytoniowych lub intensywności ich dymu; filtry, papier i kapsułki nie będą ponadto mogły zawierać tytoniu lub nikotyny.
 
Ustawa Zmieniająca zakazuje również sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części. Ponadto, Ustawa Zmieniająca obejmuje zakazem reklamy i promocji wyrobów tytoniowych reklamę i promocję papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych. Natomiast zakaz sponsorowania przez firmę tytoniową działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej dotyczył będzie również producenta lub importera wyrobów powiązanych (tj. papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych oraz wyrobów ziołowych do palenia), a zakaz eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych – także przedmiotów imitujących opakowania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
 
Ponadto, Ustawa Zmieniająca określa wymogi wobec etykiet na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych i na wyrobach tytoniowych, które nie będą mogły zawierać jakichkolwiek elementów bądź cech, które w szczególności promują wyrób tytoniowy lub zachęcają do jego spożycia, sugerują, że jest on mniej szkodliwy niż inne wyroby, czy sprawiają, że przypomina produkt leczniczy, wyrób medyczny, żywność, środek spożywczy lub kosmetyk. Opakowania nie będą mogły też sugerować korzyści ekonomicznych w postaci dołączonych do nich drukowanych kuponów lub ofert wyrobów po obniżonej cenie lub darmowych, ofert w rodzaju dwa opakowania w cenie jednego lub innych podobnych ofert.
 
Przepisy Ustawy Zmieniającej określają także zasady umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych ostrzeżeń zdrowotnych. Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszczane będą:
 1. ostrzeżenie ogólne – „Palenie zabija – rzuć teraz!”;
 2. wiadomość informacyjna – „Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka” oraz
 3. mieszane ostrzeżenia zdrowotne, zawierające jedno z ostrzeżeń tekstowych wymienionych w załączniku do Ustawy Zmieniającej wraz z odpowiadającą mu kolorową fotografią z biblioteki obrazów, oraz informacje o zaprzestaniu palenia (numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, gdzie konsumenci mogą zasięgnąć informacji o programach wsparcia dla osób chcących rzucić palenie).
 
Ustawa Zmieniająca normuje również sposób zamieszczania i wygląd ostrzeżeń umieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych bezdymnych oraz wyrobach ziołowych do palenia oraz zobowiązuje producentów i importerów wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej do zapewnienia oznaczenia opakowań jednostkowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposób nieusuwalny i trwały.
 
Nowatorskie wyroby tytoniowe będą mogły być udostępniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo wprowadzenia do obrotu, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, wydawanego na podstawie zgłoszenia producenta lub importera. Z kolei papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe będą mogły być udostępniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo wprowadzenia do obrotu, po dokonaniu przez producenta lub importera zgłoszenia oraz wyznaczeniu osoby prawnej lub fizycznej do kontaktu na terytorium Unii Europejskiej.
 
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->