Newsletter prawny

Trading & Supply

08-08-2016

Dnia 2 września 2016 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2016 r., poz. 1165; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca nowelizuje:
 • ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: Ustawa Prawo Energetyczne)
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
 • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach  zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
 • ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej  Inspekcji Pracy,
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz
 • ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 
Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, Ustawa Zmieniająca ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym. Do podstawowych celów nowelizacji zaliczono:
 • systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych;
 • zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw;
 • uporządkowanie rynku gazu ziemnego;
 • rozszerzenie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;
 • wyeliminowanie uchybień i niedostatków legislacyjnych obowiązujących przepisów w obszarze paliw ciekłych i gazu ziemnego, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa.  
 
Ustawa Zmieniająca nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych obowiązek prowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem (w tym obrotem z zagranicą) paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz w/w przedsiębiorstw ma być udostępniany w siedzibie przedsiębiorstwa oraz publikowany na jego stronie internetowej. Ponadto, przedsiębiorstwo energetyczne świadczące w/w usługi ma obowiązek przekazywać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających w/w usługi (dodany art. 4ba Ustawy Prawo Energetyczne).
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza także wymóg uzyskania koncesji na działalność polegającą na przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych.
 
Ponadto, Ustawą Zmieniającą dodano zastrzeżenie, że koncesje na prowadzenie działalności polegającej na obrocie gazem ziemnym z zagranicą będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy będzie ustalany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na okres co najmniej 10 lat. W rozporządzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Rada Ministrów będzie mogła określić wyłączenia z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, biorąc pod uwagę stan infrastruktury technicznej w sektorze gazu ziemnego oraz jej wpływ na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu oraz zwiększenia konkurencyjności w zakresie dostarczania paliw gazowych i bezpieczeństwa ich dostarczania.
 
Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 38a Ustawy Prawo Energetyczne - w przypadku procedury udzielania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi rozszerzony został zakres wymogu złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych także w przypadku koncesji na wytwarzanie lub obrót gazem płynnym (LPG). Zabezpieczenie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Ustawodawca rozszerzył także katalog przesłanek umożliwiających Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
 
Ustawa Zmieniająca rozszerza także katalog czynów sankcjonowanych karami pieniężnymi oraz wprowadza nowe, następujące typy przestępstw:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji – zagrożone karą grzywny do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5;
 2. dokonywanie przewozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru – zagrożone karą grzywny do 2 500 000 zł.
 
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 8 Ustawy Zmieniającej) zmieniono w szczególności definicję „podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy”, a więc podmiotu zobowiązanego do zapewnienia w danym roku co najmniej minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez niego na potrzeby własne we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów w/w podmiotem będzie każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który:
 1. rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub
 2. zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 
Istotne zmiany zostały wprowadzane także do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 10 Ustawy Zmieniającej). Ustawa Zmieniająca wprowadza do w/w ustawy zmiany m.in. w przepisach regulujących zakres danych udostępnianych z rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Ponadto, w w/w ustawie zrezygnowano z posługiwania się pojęciem „przedsiębiorcy” na rzecz pojęcia „podmiotu”, rozszerzając w ten sposób zakres w/w ustawy. Powyższa zmiana skutkuje m.in. zmianą definicji handlowca, którym – w znowelizowanym brzmieniu – będzie już nie tylko przedsiębiorca wykonujący samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu działalność w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, ale także osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która, nie prowadząc działalności gospodarczej w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonuje działalność polegającą na przywozie ropy naftowej lub paliw i zużywa je na potrzeby własne (z wyłączeniem wskazanym w w/w ustawie).
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza także zmiany dotyczące regulacji systemu zapasów gazu ziemnego. W wyniku zmiany - do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zobowiązane będą przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego. Jednocześnie ustawodawca uchylił przepisy, które zwalniały niektóre przedsiębiorstwa (mające odpowiednio małą liczbę odbiorców) z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->