Newsletter prawny

Trading & Supply

20-07-2016

Dnia 1 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie (z wyjątkami) ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 19 lipca 2016 r., poz. 1052; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej celem Ustawy Zmieniającej jest podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami. Z uwagi na powyższe, Ustawa Zmieniająca wprowadza rozwiązania uniemożliwiające obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ), uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z  zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.
 
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960) Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie deklarowania i zapłaty podatku w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych mających za przedmiot paliwa silnikowe. W procedurze zawieszenia poboru akcyzy, płatnikiem należnego podatku od towarów i usług (VAT) będzie skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca. Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji. Obowiązek zapłaty podatku powstanie zasadniczo w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Do ustalenia podstawy opodatkowania będzie można przyjąć ceny paliw silnikowych podawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w oparciu o ceny hurtowe paliw w Polsce.
 
Ustawa Zmieniająca rozszerza, zawarty w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), katalog warunków finansowo-gospodarczych wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, poprzez:
  • wprowadzenie wymogu posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także obowiązku rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
  • wprowadzenie obowiązku posiadania pojemności magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcie procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu;
  • poszerzenie zakresu danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję.
Ponadto, Ustawa Zmieniająca rozszerza katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->