Newsletter prawny

Finanse

12-07-2016

Dnia 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej: Ustawa).Ustawa wprowadza podatek od sprzedaży detalicznej.
 
Zgodnie z Ustawą przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, tj. ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów - przy czym:

1)  przez „konsumenta” należy rozumieć – osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 4 pkt 3) Ustawy);
2)  przez „sprzedaż detaliczną” należy rozumieć – dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:
  1. w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
  2. poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 – także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.
 
Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej będą sprzedawcy detaliczni – tj. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej (art. 3 pkt 4) Ustawy).
 
Podstawę opodatkowania w/w podatkiem będzie stanowiła osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł (art. 6 ust. 1 Ustawy). Przy czym, przychodem ze sprzedaży detalicznej będą kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług. Przychód osiągnięty w danym miesiącu będzie podlegał pomniejszeniu o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.
 
Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego kwotę 17 000 000 zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.
 
Stawki podatku od sprzedaży detalicznej będą wynosiły (art. 9 Ustawy):
1)  0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł ;
2)  1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.
 
Nie będzie podlegała opodatkowaniu w/w podatkiem sprzedaż detaliczna:
1)  energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
2)  paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542);
3)  używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.1)):
  1. w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 tej ustawy,
  2. rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym;
4) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
5)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
 
 
Uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej treść Ustawy zamieszczamy poniżej ->