Newsletter prawny

Retail

19-05-2013

W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (dalej: Ustawa).

Z dniem wejścia w życie Ustawy, utraciła moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.).

Nowością w stosunku do poprzedniej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - jest to, iż Ustawa wprowadza maksymalny termin zapłaty. Stanowi o tym art. 7 ust. 2 Ustawy: "Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba, że strony ustalają inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi".

Jeżeli przedsiębiorcy umówią się na dłuższy niż 60 dni termin zapłaty, a nie zostanie spełniony warunek o którym mowa w w/w ust. 2, wówczas przedsiębiorca, który wykonał usługę albo dostarczył towar może zacząć naliczać odsetki, jak za zwłokę od zaległości podatkowych (tj. odsetki określane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) (obecnie wynoszą one 11,5 %) już po 60 dniach od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi - bądź odsetki w wysokości wyższej - jeżeli strony określiły je w umowie (art. 7 ust. 3 Ustawy).

Nowość wprowadza także art. 10 Ustawy, zgodnie z którym wierzycielowi przysługuje od dłużnika (bez wezwania) z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - równowartość kwoty 40 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jeżeli wydatki poniesione na odzyskanie zapłaty okażą się wyższe, niż kwota stałej rekompensaty, przedsiębiorca będzie mógł dochodzić zwrotu wszystkich kosztów w drodze postępowania sądowego.

Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 15 ust. 1 Ustawy), tj. przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.).

Poniżej zamieszczamy tekst Ustawy