Newsletter prawny

Finanse

08-07-2016

Dnia 1 stycznia 2017 r. wejdzie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 780; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, Ustawa Zmieniająca ma na celu dokonanie obniżenia limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego ze sferą rozliczeń podatkowych.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu regulacji wskazującej, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 złotych, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Obecnie w/w limit wynosi, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  15 000 euro.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: Ustawa o PIT) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.; dalej: Ustawa o CIT) polegające na wprowadzeniu, odpowiednio analogicznych regulacji: art. 22p do Ustawy o PIP oraz art. 15d do Ustawy o CIT wskazujących, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 
Powyższe regulacje oznaczają, powiązanie wymagania dokonywania określonych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia (korygowania) z kosztów podatkowych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 4 Ustawy Zmieniającej) zmieniane regulacje Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie Ustawy Zmieniającej.
 
W odniesieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 5 Ustawy Zmieniającej) Ustawa Zmieniająca wskazuje, iż postanowienia art. 22 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym będzie się stosować do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.
 
Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->