Newsletter prawny

Kadry i Płace

08-07-2016

W dniu 7 lipca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008; dalej: Ustawa) pojęcie „minimalnej stawki godzinowej”, które oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Przy czym, przez „przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi” należy rozumieć:
  1. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami lub
  2. osobę fizyczną inna niż osoba, o której mowa w lit. a powyżej
– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
 
Zgodnie z art. Art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej – wysokość minimalnej stawki godzinowej (…), w 2017 r. ustalona zostaje w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.
 
W kolejnych latach minimalna stawka godzinowa będzie waloryzowana, w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na marginesie wskazać należy, że jeżeli utrzymana zostanie propozycja o minimalnym wynagrodzeniu miesięcznym w roku 2017 w wysokości 2.000 zł brutto, wówczas minimalna stawka godzinowa w roku 2017 wyniesie około 13 zł brutto.
 
Minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu (art. 8d dodany do Ustawy).
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza także zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenie za pracę. Po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej – do wynagrodzenia minimalnego nie będzie wliczany, poza już obowiązującymi wyłączeniami (tj.: nagrody jubileuszowe; odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych) – także dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
 
Ponadto, Ustawa Zmieniająca uchyla minimalne wynagrodzenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku ich pracy, co oznacza zrównanie minimalnej stawki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej – będzie podlegać karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 8e dodany do Ustawy).
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542 i 691). Po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej Państwowa Inspekcja Pracy będzie posiadać uprawnienie do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Ustawa Zmieniająca, z wyjątkami, wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.
 
Projekt Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->