Newsletter prawny

Kadry i Płace

27-06-2016

Dnia 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z dnia 27 czerwca 2016 roku, poz. 910; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, celem Ustawy Zmieniającej jest wprowadzenie obowiązku pisemnego potwierdzenia pracownikowi przez pracodawcę ustaleń dotyczących umowy o pracę (stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków) niezawartej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (do końca sierpnia 2016 roku), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że pracodawca w obecnym stanie prawnym może wypełnić ciążący na nim obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika.

Ustawa zmieniająca wprowadza zmianę w w/w zakresie, poprzez nadanie art. 29 § 2 Kodeksu pracy nowego następującego brzmienia: Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Powyższa zmiana oznacza, że każdy pracownik przystępujący do pracy będzie musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę.

Za nieprzestrzeganie postanowień art. 29 § 2 Ustawa Zmieniająca przewiduje sankcję w postaci kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 2) kodeksu pracy, w nowym brzmieniu). 

Pozostałe dwie zmiany wprowadzone Ustawą Zmieniającą zmierzają do ujednolicenia terminologii dotyczącej obowiązków, które pracodawca zobowiązany jest wypełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dotyczą one obowiązku zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy (art. 1043 Kodeksu pracy) oraz obowiązku zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac (art. 2001 § 5 Kodeksu pracy).
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->