Newsletter prawny

Trading & Supply

20-04-2016

Dnia 3 maja 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2016 roku, poz.: 540; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266).

Rozporządzenie określa wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG), które zostały zawarte w załączniku do Rozporządzenia.

Rozporządzenie jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 1851 oraz z 2011 r. poz. 1682), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088) utraciło moc z dniem 14 kwietnia 2016 roku.

Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->