Newsletter prawny

Finanse

30-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2235; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa:
  1. szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 Ustawy;
  2. szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;
  3. wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego (wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia);
  4. warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->