Newsletter prawny

Finanse

30-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz.: 2259; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.; dalej: Ustawa).
 
Zgodnie z Rozporządzeniem, dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901), dla celów odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia, zgodnie z art. 14 ust. 5c Ustawy, jest:
  1. zaświadczenie banku, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej albo oddziału instytucji kredytowej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), prowadzących rachunek podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, albo
  2. zaświadczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.), prowadzącej rachunek podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, albo
  3. zaświadczenie biura usług płatniczych albo instytucji płatniczej, albo instytucji pieniądza elektronicznego, prowadzących zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) działalność polegającą na prowadzeniu rachunku podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, albo
  4. potwierdzenie przelewu kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej z rachunku podatnika prowadzonego przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3 powyżej, na rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłat z tytułu zapłaty akcyzy, sporządzone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo
  5. dowód wpłaty, wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzający zapłatę w kasie tego urzędu celnego należnego zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->