Newsletter prawny

Kadry i Płace

30-12-2015

Dnia 2 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz.: 2243; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 1868a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.zm.).
 
Rozporządzenie określa:
  1. treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części (§ 2 Rozporządzenia);
  2. dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1 powyżej;
  3. treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części;
  4. dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3 powyżej;
  5. treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
  6. treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;
  7. dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej;
  8. treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego;
  9. dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
 
Zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku konieczności dołączenia do wniosku, o którym mowa w Rozporządzeniu, zagranicznego aktu urodzenia dziecka powinien on być przetłumaczony na język polski. Jednakże, zgodnie z ust. 2 w/w przepisu – powyższej zasady nie stosuje się do zagranicznych aktów urodzenia dziecka wydanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.
 
Ponadto, zgodnie z § 26 Rozporządzenia, jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, wówczas nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków.
Wskazać także należy, że w przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu, pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem (§ 27 Rozporządzenia).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->