Newsletter prawny

Finanse

29-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2015 r., poz.: 2175; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa:
  1. wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
  2. szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
  3. sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.
 
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia, ubytki wyrobów akcyzowych:
  1. olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), zwanymi dalej „biokomponentami”,
  2. olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29,
  3. olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami,
  4. niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,
  5. określonych w załączniku nr 2 do Ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
powstające w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym oraz wydania z magazynu rozlicza się narastająco za okresy roczne.
 
Wraz z wejściem z życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1526 oraz z 2015 r. poz. 1343).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->