Newsletter prawny

Finanse

18-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2015 roku, poz. 2138; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).
 
Rozporządzenie określa wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia - jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 1 stycznia 2016 roku, stosuje się wzór deklaracji uproszczonej określony w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677). Ponadto, zgodnie z ust. 2 w/w przepisu - druki formularzy deklaracji sporządzone według wzoru określonego w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, mogą być stosowane do dnia 30 kwietnia 2016 roku.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677).
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem zamieszczamy poniżej ->