Newsletter prawny

Property & Real Estate

14-12-2015

Dnia 15 grudnia 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 roku, poz. 2117; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn.). Zgodnie z §1 Rozporządzenia - Rozporządzenie określa:
  1. rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”;
  2. podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia;
  3. szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego;
  4. wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego;
  5. sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.
 
Załącznikami do Rozporządzenia są:
  • Załącznik nr 1 – wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego;
  • Załącznik nr 2 – wzór zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.
 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 998), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 roku na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->