Newsletter prawny

Finanse

14-12-2015

Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie (z wyjątkami) ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 20 października 2015 roku, poz. 1649; dalej: Ustawa Zmieniająca).

W wyniku zmian wprowadzonych Ustawą Zmieniającą z dniem 1 stycznia 2016 roku ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT.
 
Według przepisów obowiązujących do końca 2015 roku właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności te wykonywane są na terytorium objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
W związku ze zmianą art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (wprowadzoną Ustawą Zmieniającą), właściwość organów podatkowych będzie co do zasady ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osoba prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.
 
Zmianą wprowadzoną Ustawą Zmieniającą objęci zostaną tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania. Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT - R.
 
Od 1 stycznia 2016 roku deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 roku, składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (nowe brzmienie art. 18a Ordynacji podatkowej). Natomiast postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 roku, podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych przed dniem 1 stycznia 2016 roku. Również we właściwości tych naczelników pozostają zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed dniem 1 stycznia 2016 roku a wynikające z deklaracji złożonych przed tym dniem (art. 27 Ustawy Zmieniającej).

Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->