Newsletter prawny

Kadry i Płace

10-12-2015

Dnia 21 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 6 listopada 2015 roku, poz. 1814; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149, z późn.; dalej: Ustawa).

Ustawa zmieniająca wprowadza nowe instrumenty wspierające zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) osób poniżej 30. roku życia. Zgodnie z Ustawą Zmieniającą - zakład pracy, który zatrudni pracownika poniżej 30. roku życia, może skorzystać z refundacji kosztów zatrudnienia określonej w dodanych do Ustawy art. 150f i art. 150g.

Zasady i warunki uzyskania refundacji (nowododany art. 150 f Ustawy):
  1. Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji (opisanej w pkt. 2 poniżej) jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika skierowanego przez Urząd Pracy, posiadającego nie więcej niż 30 lat.
  2. W celu uzyskania refundacji należy zawrzeć z właściwym starostą umowę, na podstawie której starosta zrefunduje pracodawcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Na marginesie dodać należy, że starosta nie może zawrzeć w/w umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  3. Warunkiem otrzymania refundacji jest utrzymywanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja (o której mowa w pkt. 2 powyżej) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Niewywiązanie się z warunków, o których mowa powyżej, spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej refundacji w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w pkt.  2 powyżej, starosta skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku natomiast braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
Zgodnie z nowododanym art. 150g Ustawy – umowy ze starostą (o których mowa w nowododanym art. 150f Ustawy) mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast koszty wynikające z zawartych umów będą finansowane przez starostę w ramach Funduszu Pracy w latach 2016–2018.

Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->