Newsletter prawny

Kadry i Płace

07-12-2015

Dnia 2 stycznia 2016 roku (z wyjątkami) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z dnia 1 grudnia 2015 roku, poz. 2005; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia Zmieniającego, zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.)wprowadzone Rozporządzeniem Zmieniającym mają na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 roku.
 
Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Zmieniającym dostosowują przepisy do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka.
 
Rozporządzenie Zmieniające wprowadza nowy wzór umowy o pracę - stanowiący załącznik do Rozporządzenia Zmieniającego (zastępujący dotychczasowy wzór umowy o pracę - stanowiący załącznik nr 2 do dotychczas obowiązującego rozporządzenia).
 
Rozporządzenie Zmieniające wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2016 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 roku.
 
Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego zamieszczamy poniżej ->