Newsletter prawny

Finanse

20-11-2015

Dnia 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 12 października 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z dnia 16 listopada 2015 roku, poz.: 1875; dalej: Rozporządzenie).

Celem Rozporządzenia jest określenie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ponoszone są za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód.
Rozporządzenie nie wprowadza zmian w wysokości jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska w porównaniu do obowiązujących w roku 2015, natomiast w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 rok. poz. 1923) ujednolicona wykaz odpadów, czego efektem jest m.in. dodanie 3 nowych kodów odpadów oraz określenie dla nich jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku:
  1. 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inne niż odpady wymienione w 01 03 07, dla którego przyjęto stawkę opłaty w wysokości 63,03 zł/Mg (stawka taka, jak w przypadku kodu 01 03 07*) oraz
  2. 16 03 07* Rtęć metaliczna,
  3. 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć,
dla których (dwóch ostatnich) przyjęto stawkę opłaty w wysokości 235,17 zł/Mg (przyjęta została najwyższa stawka opłaty, ustanowiona dla odpadów niebezpiecznych).

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->