Newsletter prawny

Finanse

10-11-2015

Dnia 17 listopada 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z dnia 2 listopada 2015 roku, poz. 1764, dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916; dalej: Ustawa).
 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy Zmieniającej, celem Ustawy Zmieniającej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji pomiędzy systemami kart płatniczych działającymi na terytorium Polski.
 
W celu omówienia zmian wprowadzonych Ustawą Zmieniającą przypomnieć należy, że na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 751/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123/8 z 19.05.2015, s. 1-15; dalej: Rozporządzenie), w przypadku gdy trójstronny system kart płatniczych udzieli licencji innym dostawcom usług płatniczych na wydawanie instrumentów płatniczych opartych na karcie lub świadczenie usługi acquiringu w odniesieniu do takich transakcji płatniczych, lub na obie te usługi, lub wyda instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu lub za pośrednictwem agenta, system ten uznaje się za czterostronny system kart płatniczych. W następstwie powyższego rozwiązania, od dnia 9 grudnia 2015 roku, instrumenty płatnicze wydawane przez w/w grupę systemów trójstronnych będą objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange, przewidzianymi w rozdziale II Rozporządzenia. Jednocześnie - w Rozporządzeniu przewidziano możliwość czasowego (maksymalnie do dnia 9 grudnia 2018 roku) zwolnienia wyżej wskazanych trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązków przewidzianych w rozdziale II Rozporządzenia, w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych.
 
Ustawa Zmieniająca (w celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej), dodaje do Ustawy art. 179a, na podstawie którego zwalnia z obowiązków przewidzianych w rozdziale II Rozporządzenia trójstronny system kart płatniczych, który spełnia warunki uznania go za system czterostronny do dnia 9 grudnia 2018 roku. Zwolnienie stosuje się w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych, jeżeli transakcje dokonywane w ramach trójstronnego systemu kart płatniczych, nie przekraczają w ujęciu rocznym 3% wartości wszystkich krajowych transakcji płatniczych.
 
Pełny tekst Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->