Newsletter prawny

Kadry i Płace

09-11-2015

Dnia 1 lipca 2016 roku (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; dalej: Ustawa).
 
Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, wprowadzane zmiany mają na celu:
  1. uregulowanie zagadnień związanych z wystawianiem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz
  2. usunięcie wątpliwości i uszczelnienie systemu dokonywania obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
W ramach pierwszego z ww. punktów, Ustawa Zmieniająca normuje w szczególności tryb wydawania legitymacji i okres ich ważności oraz upoważnia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do zapewnienia produkcji blankietów legitymacji, ich personalizacji i dystrybucji, oraz systemu teleinformatycznego służącego wykonywaniu czynności związanych z wystawianiem legitymacji (dodane do Ustawy art. 6ca-6cc).
 
W wykonaniu drugiego z w/w punktów, Ustawa Zmieniająca doprecyzowuje warunki obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 2 Ustawy: „ 2. Warunkiem obniżenia wpłaty (na Fundusz) jest:
1) udokumentowanie zakupu fakturą;
2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.”
Ponadto, zgodnie z ust. 3 w/w przepisu: obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących legitymacji, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->