Newsletter prawny

Finanse

17-01-2013

Zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2013 roku.

Zmiany w w/w ustawie wprowadza ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku, o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (dalej: Ustawa Deregulacyjna). Ustawa Deregulacyjna weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wprowadziła ona zmiany do wielu ustaw. Dla przejrzystości poniżej wskazujemy zakres zmian - z podziałem na poszczególne zagadnienia - dokonanych w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.) (dalej: Ustawa o VAT).

Ustawa Deregulacyjna w Ustawie o VAT wprowadziła zmiany w zakresie:

1. Obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT)
i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT);
2. Rozliczeń VAT metodą kasową;
3. Terminu odliczania VAT z dokumentu celnego;
4. Miejsca opodatkowania usług wynajmu środków transportu;
5. Przeliczania kwot w walutach obcych na złote;
6. Zwrotu VAT jako zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank;
7. „Ulgi na złe długi”.

Poniżej zamieszczamy: