Newsletter prawny

Kadry i Płace

02-01-2014

Dnia 20 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej z dnia 26 listopada 2013 roku (dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 595).

Rozporządzenie określa (§1 Rozporządzenia):
1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, zwana dalej "reklamacją";
2) sposób wnoszenia reklamacji;
3) terminy wnoszenia reklamacji;
4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego.

Do dnia wejścia w życie Rozporządzenia można było składać reklamacje tylko w przypadku przesyłek rejestrowanych (listy polecone, paczki) oraz przekazów pieniężnych, jeśli nie dotarły one do adresata w ciągu 14 dni od daty nadania. Po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem (zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia) reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej można zgłosić:
1) z tytułu utraty przesyłki poleconej, paczki pocztowej lub przesyłki z zadeklarowaną wartością;
2) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości paczki pocztowej, przesyłki poleconej lub przesyłki z zadeklarowaną wartością;
3) z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej kategorii;
4) z tytułu niewykonania usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej;
5) z tytułu nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

Zgodnie z §2 Rozporządzenia, reklamację wnosi się w placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym została zawarta umowa o świadczenie usługi pocztowej. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu, przy czym wniesienie reklamacji w formie elektronicznej jest możliwe, w przypadku gdy nie stoją ku temu na przeszkodzie techniczne możliwości operatora pocztowego, i następuje na adres elektroniczny wskazany przez operatora pocztowego na jego stronie internetowej podanej do publicznej wiadomości w jego placówce pocztowej.

Zgodnie z §9 Rozporządzenia operator pocztowy powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jak stanowi §14 Rozporządzenia, nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w w/w terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy ponizej.