Newsletter prawny

Trading & Supply

04-12-2019

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących obrotu paliwami

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495) wprowadziła zmiany między innymi w Prawie energetycznym.
Aktualnie przedsiębiorstwa energetyczne składają sprawozdania o tej samej treści do różnych organów administracji. Ustawodawca stwierdził, że takie rozwiązanie jest niekorzystne zarówno z perspektywy przedsiębiorcy jak i organów administracji. Stąd, zgodnie ze znowelizowaną treścią Prawa energetycznego, w szczególności art. 4ba, 43d, 43e, 43f, od dnia 1 lipca 2021 r. sprawozdania, o których mowa w:
  • 4ba ust. 4 Prawa energetycznego (wykaz przedsiębiorców, którym świadczone były przez sprawozdawcę usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji),
  • art. 43d ust. 1 Prawa energetycznego (miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu) oraz
  • 43e ust. 1 Prawa energetycznego (informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności),
będą przesyłane wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE), który następnie przekaże zestawienia zbiorcze tych sprawozdań pozostałym organom (tj. ministrowi właściwemu ds. energii, ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, Prezesowi ARM).
 
Ponadto sprawozdania, o których mowa powyżej będą przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu obowiązanego do złożenia tych sprawozdań. Powyższy system teleinformatyczny ma być prowadzony przez URE. Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej - proponowany system teleinformatyczny miałby stanowić zalążek platformy paliwowej stanowiącej bazę danych dotyczących sektora paliwowego, która jest ujęta w Programie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
W kolejnych miesiącach powinny zostać również wydane akty wykonawcze, na podstawie których ustalone zostaną nowe wzory sprawozdań.
 
Pełny tekst ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej.

Magdalena Lelong & Zespół Kancelarii