Newsletter prawny

Finanse

29-10-2013

W związku z upływem okresu przejściowego na opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w dniu 1 listopada 2013 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231, dalej: Ustawa).

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych, w związku z upływem okresu przejściowego na opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, który mija w dniu 31 października 2013 roku. Od dnia 1 listopada 2013 roku zaczną obowiązywać szczegółowe regulacje dotyczące zwolnień i zasad opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych. Ustawa wprowadza definicję "wyrobu gazowego" oraz wymienia wyroby energetyczne objęte tym pojęciem. Ustawa normuje również moment powstania obowiązku podatkowego oraz określa kategorię podatników podatku akcyzowego.

Nowelizacja przewiduje, że podatnikiem akcyzy będzie pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych oraz finalny nabywca gazowy, jeżeli używa wyrobów gazowych w sposób, z którym Ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Finalnym nabywcą gazowym jest w szczególności podmiot, który nabywa paliwo gazowe na terytorium kraju, niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, to na sprzedawcy ciążyć będzie obowiązek naliczania akcyzy i rozliczania się z fiskusem. Sprzedaż finalnemu nabywcy wyrobu gazowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy uzależniona będzie od wskazania przez finalnego nabywcę przeznaczenia nabywanego wyrobu gazowego, z którym nie jest związany obowiązek podatkowy. Według znowelizowanych przepisów pośredniczącym podmiotem gazowym, jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych lub używający wyroby gazowe do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy lub do celów objętych zerową stawką akcyzy, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności oraz uzyskał pisemne potwierdzenie przyjęcia tego powiadomienia. Sprzedaż wyrobów gazowych pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Pośredniczący podmiot gazowy sam dokona rozliczeń z fiskusem z tytułu zużycia paliwa gazowego do celów niezwolnionych z akcyzy lub sprzedaży finalnemu nabywcy. Przepisy wprowadzające pojęcie pośredniczącego pomiotu gazowego oraz określające jego obowiązki związane z rozpoczęciem działalności wchodzą w życie z dniem 23 października 2013 roku.

Ustawa całościowo reguluje zwolnienia od akcyzy z tytułu obrotu wyrobami gazowymi oraz warunki, od spełnienia których będzie uzależnione zwolnienie. Według art.1 pkt.11 Ustawy po spełnieniu szczegółowo określonych warunków z opodatkowania akcyzą zwolniony będzie m.in. gaz przeznaczony do celów opałowych przez gospodarstwa domowe oraz organizacje pożytku publicznego. Zwolnieniu podlegać również będą paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych w przewozie towarów i pasażerów koleją, wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja), w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb, leśnictwie oraz gaz ziemny przeznaczony do napędu stacjonarnych urządzeń, takich jak, np. napędzana silnikiem spalinowym pompa czy sprężarka. Ponadto zwolnieniu podlegać będą wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej oraz użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych Zwolnieniem objęto również biogaz używany w kogeneracji.

W związku ze zmianami w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych, zaistniała również konieczność dostosowania do tych zmian wzorów deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy. Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 6 września 2013 r. projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Projektowane rozporządzenie wprowadzać ma nowe załączniki do deklaracji akcyzowej, przeznaczone dla opodatkowania gazu. Według projektu rozporządzenia dotychczas obowiązujące druki będzie można stosować do 30 czerwca 2014 r. Planowana data wejścia w życie rozporządzenia nie jest jeszcze znana.

Poniżej zamieszczamy tekst Ustawy