Newsletter prawny

Property & Real Estate

11-10-2019

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Dnia 26 marca 2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019, poz. 1830).
 
Jak wynika z uzasadnienia projektu Rozporządzenia, jego celem jest przede wszystkim:
  • ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych,
  • określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych,
  • opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Finalnym efektem powyższego ma być podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pracy wykonywanej przy urządzeniach energetycznych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych opracowaną przez pracodawcę. Zakres informacji, jakie mają być zawarte w instrukcji eksploatacji określone są natomiast w § 4 Rozporządzenia.
 
§ 6 Rozporządzenia określa, kto i na jakich zasadach może wykonywać prace eksploatacyjne. Zgodnie z tym paragrafem prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione, które muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z przepisami Prawa energetycznego. Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych osoby niebędące osobami uprawnionymi w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudnienia młodocianych, osoby reprezentujące organy nadzoru lub osoby prowadzące specjalistyczne prace serwisowe jednak wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej.
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->