Newsletter prawny

Supply & Distribution

11-07-2013

Dnia 7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: Ustawa). Zmiany w szczególności dotyczą wymogów formalnych treści pism procesowych.

Najistotniejszą z punktu widzenia powoda zmianą wprowadzoną Ustawą - jest m.in. obowiązek wskazania w pozwie, składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, numeru PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, o czym stanowi art. w art. 505³² § 2 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.):

"Pozew powinien zawierać również:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia."


Jednocześnie, w celu zabezpieczenia prawidłowego oznaczania danych wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej, w art. 505³² k.p.c. dodano §3, zgodnie z którym razie nieprawidłowego oznaczenia w/w danych, Sąd może skazać powoda, jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika na grzywnę w wysokości do 5.000,00 zł.

Jak wyżej wspomniano, obowiązek wskazywania przez powoda nr PESEL, NIP, nr KRS (lub nr w innym właściwym rejestrze czy ewidencji) pozwanego, zachodzi w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zaś w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym Sąd z urzędu ustala w/w numery. Należy jednak mieć na uwadze, że Sąd jest uprawniony do wezwania powoda do wskazania adresu pozwanego bądź innych danych pozwalających Sądowi na ustalenie w/w numerów pozwanego. W razie niezastosowania się powoda do wezwania Sądu, Sąd może zawiesić postępowanie z Urzędu, na mocy art. 177 w § 1 pkt 6 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe – należy stwierdzić, iż w celu prawidłowego ewentualnego dochodzenia roszczeń od dłużnika – konieczne jest uzyskiwanie już na etapie zawierania umów, następujących danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami) drugiej strony umowy (oraz jeżeli występują – danych poręczycieli i danych małżonka drugiej strony umowy):

1. W przypadku osób fizycznych - numeru PESEL lub NIP oraz numeru i serii dowodu osobistego (na wypadek wezwania Sądu, o którym mowa powyżej),

2. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – numeru KRS lub numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst Ustawy