Newsletter prawny

Supply & Distribution

05-06-2013

Dnia 11 czerwca 2013 roku wejdzie w życie Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie (dalej: Rozporządzenie)

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania, w formie dotacji celowej, w zakresie:
1. inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
2. transportu publicznego działającego w aglomeracjach miejskich, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne, wykorzystującego biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w ilości co najmniej dwukrotnie wyższej od celów określonych w Narodowym Celu Wskaźnikowym;
3. badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych;
4. programów edukacyjnych promujących szerokie wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
5. promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych;
6. pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw;
7. opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi;
8. zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi;
9. wspierania ekologicznego transportu. .

Poniżej zamieszczamy tekst Rozporządzenia