Newsletter prawny

Varia

28-09-2018

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych
 
Dnia 4 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2018, poz. 1637, dalej: Ustawa zmieniająca). Ustawa zmieniająca dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (dalej: Dyrektywa). Celem Dyrektywy jest harmonizacja minimalnego poziomu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w krajach Unii Europejskiej.
 
Pierwszą zmianą, jaką Ustawa zmieniająca wprowadziła u ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.) jest rozszerzenie katalogu działań zaliczanych do czynu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest obecnie ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dotychczas u.z.n.k. nie uznawała natomiast za czyn nieuczciwej konkurencji pozyskania takich informacji.
 
Kolejną zmianą objęta została sama definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Zgodnie z nowym brzemieniem art. 11 ust. 2 u.z.n.k. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Definicja ta została dodatkowo uzupełniona w ust. 3 – 8 u.z.n.k., poprzez wskazanie dodatkowych przesłanek uznania danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji lub wyłączenia go z katalogu działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. Dla przykładu pozyskanie, ujawnienie oraz wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli:
  • nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem lub
  • nastąpiło w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi, lub
  • nastąpiło w ramach ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa w celu ochrony interesu publicznego, lub
  • ujawnienie przedmiotowych informacji wobec przedstawicieli pracowników w związku z wykonywaniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.
 
Co również ważne Ustawa zmieniająca zniosła ograniczenia czasowe, w zakresie obowiązku zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez pracowników. Dotychczas pracownicy zobowiązani byli do zachowania w tajemnicy tych informacji jedynie przez okres 3 lat od dnia ustania stosunku pracy, obecnie obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.
 
Ustawa zmieniająca rozszerza ponadto katalog sankcji za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, a dodatkowo penalizuje ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez osobę, która zapoznał się z nią biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Pełny tekst Ustawy zmieniającej zamieszczamy poniżej ->