Newsletter prawny

Trading & Supply

03-08-2018

Dnia 1 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozów towarów (Dz.U. 2018, poz. 1460, dalej: Rozporządzenie)

Na mocy Rozporządzenia z obowiązku przesyłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w
Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, wyłączony jest przewóz towarów sklasyfikowanych do kodów:
  1. CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów.
  2. CN 2710 19 81 ‒ oleje silnikowe, pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów,
  3. CN 2917 36 00 ‒ kwas tereftalowy;
  4. CN 3403 19 91 ‒ preparaty do smarowania pojazdów ‒ oleje silnikowe, pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.
 
Rozporządzenie przewiduje ponadto, że w przypadku dostawy towarów sklasyfikowanych do kodu CN 2710 bezpośrednio do statków powietrznych lub statków morskich, jeśli odbiór towarów potwierdzony jest na dokumencie dostawy (w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym), wyłączony jest obowiązek określony w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zgodnie z którym podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.
 
Jak wynika z treści uzasadnienia projektu Rozporządzenia wyłączenia powyższe stanowić będą ułatwienia dla podmiotów gospodarczych, a z punktu widzenia celów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, skierowanej na ograniczenie szarej strefy, detaliczna sprzedaż paliw na stacjach paliw, czy też sprzedaż paliwa lotniczego nie stanowią ryzyka uszczupleń dochodów budżetu państwa.
 
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->