Newsletter prawny

Kadry i Płace

02-07-2018

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemca bez konieczności uzyskania informacji starosty

Dnia 1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. 2018, poz. 1264, dalej: Rozporządzenie zmieniające).
 
Co do zasady wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r. poz. 97 oraz z 2017 r. poz. 2347, dalej: Rozporządzenie zmieniane).
 
Na mocy Rozporządzenia zmieniającego zakres przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty został rozszerzony o zawody, których lista stanowi załącznik do Rozporządzenia zmieniającego. Wśród tych zawodów jest np.: analityk systemów komputerowych, projektant aplikacji sieciowych, projektant i administrator baz danych oraz inne zawody IT.
 
Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia zmieniającego, celem nowelizacji jest między innymi zwiększenie stosowania ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy w zawodach, w których konieczne jest uzupełnienie niedoborów pracowników, a efekt ten nie może być osiągnięty przez aktywizację istniejących zasobów pracowników. Przewidywaną przez prawodawcę konsekwencją nowelizacji ma również być skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemców.
 
Z uwagi na przedłużające się obecnie postępowania prowadzone przez wojewodów w przedmiocie wydania zezwoleń na pracę, Rozporządzenie zmieniające będzie miało również zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 lipca 2018 r.
 
 
Pełny tekst Rozporządzenia zmieniającego wraz listą zawodów zamieszczamy poniżej ->