Newsletter prawny

Varia

27-06-2018

Dnia 30 czerwca 2018 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1162, dalej: Ustawa)

W celu pobudzenia inwestycji w 1994 r. utworzone zostały Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Po latach, jak wskazywało w 2017 r. ówczesne Ministerstwo Rozwoju, okazało się, że narzędzie aktywizacji nowych inwestycji, jakim są SSE nie jest już w pełni adekwatne do oczekiwań inwestorów i przede wszystkim nie jest rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do tych proponowanych przez Czechy, Słowację, czy Węgry. Jak podawało Ministerstwo Rozwoju do wad SSE należą ponadto: skomplikowany i długotrwały charakter procesu poszerzania granic stref, niepewność co do czasu obowiązywania strefy, fakt, że tereny Polski Wschodniej, nie przyciągnęły oczekiwanego strumienia inwestycji.
 
Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby inwestorów i coraz większe ich zainteresowanie inwestycjami w krajach o sprzyjających podatkowo systemach rozliczeń inwestycji, ma być Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Podstawowym celem Ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, poprzez całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że już nie tylko przedsiębiorcy inwestujący w SSE (do tej pory SSE obejmowały obszar 25 tys. ha) będą mogli uzyskiwać zwolnienia podatkowe.
 
Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, w drodze tzw. decyzji o wsparciu. Decyzja o wsparciu udzielana będzie przedsiębiorcom, którzy spełniać będą kryteria ilościowe i jakościowe. Szczegółowe kryteria i punktacja zostaną określone w aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Wiadomo jednak, że intensywność pomocy będzie uzależniona między innymi od:
  1. lokalizacji inwestycji, np. w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, czy lubelskim będzie ona wyższa niż np. na terenie Warszawy,
  2. wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, np. pomoc dla małych przedsiębiorców będzie większa niż dla średnich przedsiębiorców,
  3. kosztów inwestycji,
Wprowadzenie powyższych kryteriów ma dodatkowo stanowić działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 
Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 
Na mocy Ustawy wzmocniona zostanie ponadto rola spółek zarządzających obecnymi SSE. Spółki zarządzające będą wykonywały zadania na terenach powiatów, które zostaną im przydzielone w drodze rozporządzenia. Mają one na zasadzie one stop shop, stać się punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora oraz centrum wiedzy dla przedsiębiorców o wszystkich aspektach działalności gospodarczej w regionie.

Dotychczasowe zezwolenia, wydane na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zachowują ważność w zakresie i przez czas w nich określony.

Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->