Newsletter prawny

Finanse

25-06-2018

Dnia 13 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. 2018, poz. 1124)

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na mocy której utworzony został Rejestr Należności Publicznoprawnych (dalej: Rejestr) – o której pisaliśmy w: http://jezolkowski.pl/newsletter-142. Rozporządzenie wykonawcze, określające sposób wprowadzania danych do Rejestru i tryb korzystania z Rejestru przez zobowiązanego i podmioty zainteresowane zostało jednak wydane dopiero 4 czerwca 2018 r. Do prowadzenia Rejestru wyznaczony został Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych, Dz.U. 2018, poz. 1123).
 
W Rejestrze gromadzone będą informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego, jednak ujawnione będą dopiero, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami wynosić będzie nie mniej niż 5000 zł.
 
Udostępnienie danych z Rejestru odbywać się będzie po uwierzytelnieniu podmiotu zainteresowanego, które wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Z Rejestru zainteresowany może korzystać poprzez zalogowanie się na swoim koncie podatkowym na stronie: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp. Jako kryterium wyszukiwania dłużnika w przypadku osób fizycznych podać należy PESEL, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dwie z następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, REGON lub NIP. W przypadku osób prawnych kryterium wyszukiwania będzie podanie dwóch z następujących danych: firma, NIP lub REGON.
 
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->