Newsletter prawny

Kadry i Płace

11-04-2013

Z dniem 20 marca 2013 roku upływa 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181) (dalej: Ustawa Zmieniająca), która to zmodyfikowała przepisy Kodeksu pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t.) (dalej: k.p.) dotyczące zasad wydawania świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie kolejnych umów terminowych.

W związku z upływem w/w terminu, od wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, warto dokonać przeglądu terminowych umów o pracę zawartych od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej (w stosunku do których nie wydano świadectwa pracy) w celu ustalenia, terminu w jakim, poszczególnym pracownikom, należy wydać zbiorcze świadectwo pracy.

Przypomnieć należy, iż po zmianach, wprowadzonych Ustawą Zmieniającą, regulacje związane z wydawaniem świadectw pracy są następujące:

art. 97 § 1¹ k.p., Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

art. 97 § 1² k.p.: Świadectwo należy wydać w dniu upływu terminu okresu 24 miesięcy. Gdyby jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę, którą nawiązano przed upływem 24 miesięcy miało nastąpić po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

art. 97 § 1³ k.p., Pracownik, o którym mowa w § 1¹, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

W związku z mogącymi się pojawić wątpliwościami, w zakresie stosowania przepisów wprowadzonych Ustawą Zmieniającą, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia w tym przedmiocie.