Newsletter prawny

Finanse

07-05-2018

Dnia 13 lipca 2018 r. (z wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r., poz. 723, dalej: Ustawa)

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015 r.), a także rekomendacje międzynarodowych Finacial Action Task Force (FATF).
 
Głównymi adresatami ustawy są przede wszystkim tzw. instytucje obowiązane, których katalog został w Ustawie na nowo ustalony, stosownie do przepisów Dyrektywy. Ograniczony został (poprzez wskazanie zakresu czynności doradczych) na przykład zakres w jakim adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni będą podlegali ustawie, a rozszerzony został zakres w jakim podlegać jej będą notariusze. Zmniejszony został do 10.000 euro próg płatności dokonywanych lub przyjmowanych przez przedsiębiorców, fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, skutkujący uznaniem tych podmiotów za instytucje obowiązane. Ustawa określiła ponadto dodatkowe rodzaje działalności przedsiębiorców, których wykonywanie, będzie nakładało na przedsiębiorców obowiązek stosowania Ustawy, jak np. świadczenie usług w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego.
 
Ustawa wprowadza ponadto nową definicję „prania pieniędzy”, poprzez odniesienie się do przepisów kodeksu karnego (art. 299 k.k.), co w zamierzeniu ustawodawcy usunąć ma trudności interpretacyjne. Ponadto utworzona została definicja waluty wirtualnej, która obejmuje między innymi kryptowaluty (takie jak np. Bitcoin, Monero, Litecoin itp.) oraz scentralizowane waluty wirtualne (takie jak np. WebMoney czy PerfectMoney).
 
Ustawa zwiększyć ma rolę Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego (KBF), który zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów ma stać się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Znacząco zwiększony został skład KBF (z 12 do 23 członków), a także rozszerzone zostały jego zadania.
 
Organem właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozostaje Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Nowa Ustawa nakłada jednak na Generalnego Inspektora dodatkowe obowiązki, w tym m.in. obowiązek przygotowania krajowej oceny ryzyka, uwzględniającej wnioski ze sprawozdania z ponadnarodowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz informacje lub dokumenty przekazywane przez organy i jednostki administracji publicznej.
 
Na mocy Ustawy stworzony został ponadto Centralny Rejestr Beneficjenta Rzeczywistego. Rozdział 6 Ustawy reguluje zasady działania Rejestru, sposób i terminy zgłaszania danych oraz osoby i podmioty obowiązane do zgłaszania danych do Rejestru.
 
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->