Newsletter prawny

Varia

10-04-2018

Konstytucja Biznesu cz.V

Dnia 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 649, dalej: Ustawa)
 
Intencją ustawodawcy było przede wszystkim zastąpienie dotychczasowych ustaw regulujących transgraniczną działalność (tj. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP), jedną, kompleksową regulacją. Większość z rozwiązań dotyczących działalności transgranicznej zostało zatem powtórzonych w nowej Ustawie.
 
Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych Ustawą jest kwestia dotycząca rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Do tej pory brak było skutecznych instrumentów zapewniających dokonywanie aktualizacji wpisów w tym rejestrze, w tym w szczególności eliminacji przedstawicielstw nieistniających spółek zagranicznych. Już w ustawie wprowadzającej Konstytucję Biznesu ustawodawca przewidziała obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę zagranicznego, w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie Konstytucji Biznesu, wniosku o wykreślenie go z KRS oraz – w przypadku zamiaru kontynuowania prowadzenia działalności – do złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego (w przypadku spółki handlowe) lub do CEIDG (w przypadku osoby fizycznej) wykonującej działalność. Jeśli odpowiednie wnioski nie zostaną złożone właściwy sąd rejestrowy z urzędu wykreśli przedsiębiorstwo zagraniczne.
 
Ustawa reguluje ponadto istniejący od kilku lat problem likwidacji oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw. Na podstawie  art. 92 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (uchylonej na mocy Konstytucji Biznesu), a sprzecznie z prawem unijnym, że w przypadku likwidacji oddziału będącej następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału zastosowanie znajdowały odpowiednie przepisy k.s.h. o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo tego, że praktyka sądów szła bardziej z duchem przepisów unijnych i sądy wykreślały oddziały bez przeprowadzania likwidacji, to niezgodność przepisów istniała. Zgodnie z nową Ustawą przepisy k.s.h. dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdą zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy minister właściwy do spraw gospodarki wyda w stosunku do przedsiębiorcy zagranicznego decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału. Wówczas minister zawiadomi przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, a odpis swojej decyzji prześle do właściwego sądu rejestrowego.
 
 
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->