Newsletter prawny

Varia

10-04-2018

Konstytucja Biznesu cz.IV

Dnia 30 kwietnia 2018 r. (z wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r., poz. 647, dalej: Ustawa)
 
Ustawodawca w projekcie ustawy wskazał na konieczność usprawnienia funkcjonowania CEIDG oraz Pojedynczego Punktu  Kontaktowego (do którego prowadzenia Polska zobligowana jest na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, tzw. dyrektywy usługowej) oraz ich dostosowanie do nowych instytucji prawnych, takich jak np. możliwość udzielania prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Z tego względu chyba najważniejszą, z praktycznego punktu widzenia, zmianą, jaką niesie Ustawa jest funkcja CEIDG – CEIDG ma być nie tylko rejestrem przedsiębiorców, ale również instrumentem zarządzania udzielanymi przez przedsiębiorcę pełnomocnictwami. Zniesienie obowiązku posługiwania się dokumentami pełnomocnictw w formie papierowej, poprzez umożliwienie udostępniania w CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach stanowić ma ułatwienie dla przedsiębiorców zarówno w kontaktach  z organami jak i kontrahentami.
 
Na mocy Ustawy stworzony zostanie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, który zastąpić ma dotychczasowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Do zadań Punktu Informacji należeć będzie miedzy innymi:
  • zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
a) podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej
b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
c) świadczeniem usług transgranicznych,
 
  • zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji ww. procedur i formalności,
  • umożliwienie złożenia drogą elektroniczną dokumentów (np. wniosków, oświadczeń, notyfikacji) w ww. sprawach, w tym wniosków do CEIDG.
 
Wśród innych rozwiązań wprowadzanych Ustawą jest również wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia oraz zasady, że zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy można dokonać w dowolnym terminie.
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->