Newsletter prawny

Varia

10-04-2018

Konstytucja Biznesu cz.III

Dnia 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 648, dalej: Ustawa)
 
Jak stanowi art. 1 ust. 1 Ustawy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Rzecznika powoływać ma Premier na 6-letnią kadencję.
 
Rzecznik swoje czynności podejmować będzie z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, a do zakresu jego uprawnień należeć będzie przede wszystkim:
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie m.in. ze stowarzyszeniami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców,
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
 • występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa;
 • wnoszenie skargi nadzwyczajnej, na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym;
 • występowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych,
 • zwracanie się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych do sądu administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • żądanie wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu.
Ustawa określiła również roczne limity wydatków na  wykonywanie zadań Rzecznika.
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->