Newsletter prawny

Varia

06-04-2018

Konstytucja Biznesu cz.II

Dnia 30 kwietnia 2018 r. (z wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646, dalej: Ustawa)

Jak można wyczytać z projektu Ustawy ma ona na celu stworzenie korzystnych, przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców, przez co zmniejszone ma być ryzyko biznesowe, co w konsekwencji zachęcić ma przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
 
Na mocy Ustawy stworzona została nowa, prostsza definicja działalności gospodarczej, którą będzie „działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.
 
Art. 8 Ustawy konstytuuje zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Ponadto ustanowiony został katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów (swego rodzaju wytyczne interpretacyjne dla organów). Również zasada in dubio pro libertate (zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy) znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 10 i 11 Ustawy.
 
Największym novum Ustawy jest stworzenie tzw. pakietu startowego, kierowanego zwłaszcza do młodych przedsiębiorców, w skład którego wchodzą: „ulga na start” i działalność nierejestrowana. Ulga na start umożliwi osobom rozpoczynający prowadzenie działalności korzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy. Korzystanie z ulgi na start jest dobrowolne, gdyż jego wadą jest to, że okres, w którym zastosowano ulgę nie będzie brany pod uwagę do wysokości świadczeń emerytalnych, czy rentowych oraz nie będzie pozwalał na otrzymanie zasiłku chorobowego. Dodatkowo po 6 miesiącach przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące. Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi natomiast rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Pozostałe, główne zmiany wprowadzone Ustawą:
  • głównym identyfikatorem przedsiębiorcy będzie NIP,  zniesiony zostanie natomiast obowiązek posługiwania się numerem REGON,
  • pozostaną trzy zasadnicze formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje, zezwolenia i wpis do rejestru działalności regulowanej; zniesione zostaną natomiast zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji,
  • art. 33 Ustawy wprowadza instytucję tzw. „objaśnień prawnych”, tj. wydawanych przez organy administracji, w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycznego stosowania,
  • wprowadzona zostanie instytucja tzw. „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”, przez co należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów,  dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych,
  • utworzony zostanie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • bardziej elastyczna stanie się instytucja zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe będzie np. zawieszenie wykonywania działalności na czas nieokreślony.
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej >