Newsletter prawny

Varia

06-04-2018

Konstytucja Biznesu cz.I

Dnia 30 marca 2018 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw zostały ustawy wchodzące w skład pakietu tzw. Konstytucji Biznesu. Większość z uchwalonych przepisów wchodzi w życie
30 kwietnia 2018 r.

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest reforma przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Zmiany, które wprowadzić ma Konstytucja Biznesu dotyczą m.in. relacji przedsiębiorców z urzędami, zakładania i zawieszania działalności gospodarczej, zasad tworzenia prawa gospodarczego i obowiązki związane z prowadzeniem działalności.
 
W skład pakietu wchodzą następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646) wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r., która jest jednocześnie najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu,
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r., poz. 647) wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.,
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 648) wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.,
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 649) wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.,
  5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarcze (Dz.U. 2018 r., poz. 650, dalej: Przepisy wprowadzające) wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.
 
Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Konstytucja Biznesu ma przynieść następujące korzyści:
  • wprowadzić zasadę co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
  • przyjazną interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców),
  • zasadę proporcjonalności (organy nie powinny nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. żądać dokumentów którymi sam dysponuje),
  • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 
Przepisy wprowadzające Konstytucję Biznesu, poza tym że określiły terminy wejścia w życie pozostałych ustaw pakietu,  wprowadziły również zmiany w innych kluczowych ustawach.
 
Przykładowo - na mocy art. 192 Przepisów wprowadzających od dnia 1 kwietnia 2018 r. utraci moc ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Kolejna zmiana jaka została wprowadzona na mocy Przepisów wprowadzających to zmiana art. 14 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Obecnie, jeżeli przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, dana sprawa może zostać załatwiona ustnie. W wyniku wprowadzonych zmian będzie to mogło nastąpić także drogą telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź też innych form łączności. Ponadto dodany został art. 14a k.p.a., zgodnie z którym organy administracji mają umożliwiać stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.
 
Przepisy wprowadzające dokonały również modyfikacji art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego dotyczącego prokury. Celem zmiany jest wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w CEIDG. Obecnie prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do „rejestru przedsiębiorców”. W doktrynie przyjmowało się, że sformułowanie „rejestr przedsiębiorców” nie obejmuje CEIDG. Nowe brzmienie art. 1091 § 1 k.c. wskazuje natomiast, że „prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.”
 
Pełny tekst Ustawy zamieszczamy poniżej ->